Thông tin sản phẩm

GRANULITE


Giá: 0


Công dụng
  • Hấp thụ các loại khí độc NH3, H2S.
  • Giảm và làm phân huỷ các loại chất bẩn, thối rửa ở đáy ao.
  • Ổn định pH, xử lý nguồn nước làm cho màu nước trong ao đẹp.
  • Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao.
  • Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất.
Tài liệu
#

Liên hệ

Mô tả sản phẩm


HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY CHẤT DƯ THỪA VÀ ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐÁY AO NUÔI

Nuôi công nghiệp:

+ Xử lý nước, chuẩn bị ao: 20-40 kg/1.000 m3.

+ Trong thời gian nuôi: 20-40 kg/1.000 m3, định kỳ 7-10 ngày/lần.

+ Giảm nồng độ NH3 cao: 40 kg/1.000 m3 (lúc 15h)

Nuôi quảng canh:

+ Xử lý nước, chuẩn bị ao: 10-20 kg/1.000 m3.

+ Trong quá trình nuôi: 10- 15 kg/1.000 m3, định kỳ 10-15 ngày/lần.

+ Giảm nồng độ NH3 cao: 15-25 kg/1.000 m3 (lúc 15h).

Sản phẩm quan tâm cùng loại

decor